Müügitingimused

Müügitingimused
Üldtingimused
1. Käesolevad müügitingimused kehtivad kuukiik.eu klientide (edaspidi Klient) ja veebipoe
kuukiik.eu (edaspidi E-pood) omanikfirma Hingekiik OÜ (edaspidi Müüja) vahel veebipoest
ostetavate toodete (edaspidi Kaup) puhul tekkivate õigussuhete kohta.
2. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Euroopa Liidu õigusaktidest
ning veebipoe müügitingimustes kokkulepitust.
3. Müügitingimused (edaspidi ka Müügileping) jõustuvad vahetult pärast Kliendi makse laekumist
veebipoe pangakontole.
Hinnad
1. Kõik veebipoes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu. Hindades ei ole arvestatud
transpordikulusid.
2. Müüjal on õigus igal ajal muuta veebipoes kuvatavaid hindu.
Tellimuse vormistamine
1. Valige välja sobilikud tooted ning lisage need ostukorvi.
2. Tellimuse vormistamiseks sisenege ostukorvi.
3. Täitke ära isikuandmed ning valige endale meelepärane transpordi- ja makseviis.
4. Kinnitage tellimus ning suunduge maksma.
Kaupade transport
1. Pärast müügitingimuste jõustumist komplekteerib veebipood tellimuse 2 tööpäeva jooksul ning
annab selle kohaletoimetamiseks üle logistikafirmale.
Kaupade tagastamine
1. Veebipoest ostetud kaupadele kehtib füüsilisest isikust tarbijale 14-päevane tagastusõigus.
2. Tagastatav toode peab olema komplektne.
3. Tagastamisõiguse kasutamiseks peab Klient 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist esitama
vastavasisulise taganemisavalduse e-posti aadressile kristina@kuukiik.eu.
4. Taganemisavalduse võib Klient koostada vabas vormis ühemõttelise e-kirjana.
5. Pärast taganemisavalduse esitamist tuleb Kliendil Kaup viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14
päeva möödumisel, Müüjale tagastada.
6. Müüja tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14
päeva möödumisel, kõik tarbijale lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas tarbija kantud asja
kättetoimetamise kulud.
7. Lepingutingimustele mittevastavuse korral kannab esimese kuue kuu jooksul pärast asja
üleandmisest ostjale kõik asja parandamise või asja asendamisega seotud kulud müüja.
Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud müüja üksnes juhul, kui pretensioon oli
õigustatud.
8. Kõikidel muudel juhtudel on Klient kohustatud kandma kõik kauba tagastamisega seonduvad
kulud.
Vääramatu jõud
1. Müüja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude või viivituste eest, mis on tekkinud vääramatust
jõust.
2. Veebipood ei vastuta ekraani seadetest tingitud värvierinevuse eest.
Pretensioonide esitamise kord
1. Kliendil on võimalik Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses
sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda Kauba parandamist, asendamist või taganeda
Müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav Kaup.
2. Veebipood vastutab Kliendile müüdud kauba müügitingimuste mittevastavuse või puuduste
eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Kliendile.
3. Kliendil on õigus puuduse ilmnemise korral pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Müüja poole,
esitades arve, mille alusel Kauba ostu eest tasuti.
4. Kui veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest veebipood vastutab, parandab või
asendab Müüja puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab
E-pood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
5. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust 15 päeva jooksul pärast
pretensiooni kättesaamist. Vastus tarbijale saadetakse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis tarbija märgitud postiaadressil või e-posti aadressil, kui tarbijaga ei ole
kokku lepitud teisiti.
6. Kui võlgnik on kohustus rikkunud, võib võlausaldaja kasutada järgnevaid
õiguskaitsevahendeid: nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda;
nõuda kahju hüvitamist; taganeda lepingust või öelda leping üles; alandada hinda; rahalise
kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.
Isikuandmete kaitse
1. Klient kinnitab, et on tutvunud ja nõus privaatsuspoliitika tingimustega.
2. Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, emaili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ja transpordi ning makse
korraldamiseks.
3. Transpordi ja makse korraldamise huvides edastab veebipood vajaminevad andmed vastavatele
ettevõtetele.
4. Veebipood järgib isikuandmete kaitsel häid tavasid ja juhindub Isikuandmete kaitse seadusest.
Autorikaitse
1. Kõik intellektuaalne vara Müüja veebipoes ja sotsiaalmeedia kanalites on Müüja omand ja
kaitstud autoriõiguse seadusega.
2. Intellektuaalse omandi kasutamine ilma autori nõusolekuta on keelatud.
Erimeelsuste ja vaidluste lahendamine
1. Kliendi ja veebipoe vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.
2. Kui Müüja on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Müüja pakutud
lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada
kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti kaudu või
kohtule. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tehingu väärtus peab olema üle 20 euro.
Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti
komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti kodulehel, Euroopa
Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate
Nõustamiskeskusse.

Shopping Cart
Scroll to Top